مبانى کلامى اجتهاد در برداشت از قرآن کریم
51 بازدید
ناشر: خانه خرد
نقش: نویسنده
سال نشر: 1377
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این اثر، کلیات و اصولی است که فقیهان قبل از پرداختن به اجتهاد می پذیرند. این مجموعه به بررسی آن گونه مبانی کلامی اختصاص دارد که مجتهدان در برداشت از قرآن کریم به کار می گیرند. این مبانی به دو بخش صدوری و دلالی تقسیم می شود. مبانی صدوری، سندیت قرآن را تأمین می کند و مبانی دلالی،راه را برای بهره برداری از مدالیل قرآنی می گشاید. در بررسی مبانی صدوری به مسایلی چون: وحیانی بودن قرآن کریم، تواتر قرآن،عدم تحریف قرآن، مصونیت وحی و عصمت رسول اکرم(ص) و در مبانی دلالی به کاوش در مسائلی چون: هرمنوتیک، زبان دین، نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت و نظریه اندیشه مدون در اسلام پرداخته شده است. توجه به مسایل روز آمد، نگاه تطبیقی به آراء، استفاده از مباحث غنی و قدیم علوم اسلامی در پاسخ یابی و پاسخ دهی به پرسش های معاصر،تحلیل روان،مستند و موجه، و در انداختن نظریه ای جدید تحت عنوان «نظریه اندیشه مدون» از برجستگی های این مجموعه به حساب می آید.