مکتب و نظام اقتصادی اسلام
54 بازدید
ناشر: خانه خرد
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
استاد مهدی هادوی در این اثر خود، می کوشد تا با به کار گیری نظریه اندیشه مدون در اسلام، مکتب و نظام اقتصادی اسلام را عرضه کند و تفاوت ها یا تشابه های آن را با سایر مکاتب و نظام های اقتصادی بنمایاند. بخش اول کتاب به معرفی نظریه مزبور و ارایه مفاهیم مقدماتی، مانند فلسفه اقتصادی،مکتب اقتصادی،و نظام اقتصادی، اختصاص دارد. در بخش دوم: اهداف مکتب اقتصادی اسلام توضیح داده شده و مباحثی چون عدالت اقتصادی، قدرت اقتصادی، و رشد اقتصادی به تفصیل تبیین شده است. در بخش سوم مبانی مکتب اقتصادی اسلام، مانند مالکیت و ارزش، مالکیت و آزادی اقتصادی، مورد بررسی قرار گرفته است. بخش چهارم: به بیان نظام اقتصادی اسلام، بر اساس مکتب آن پرداخته است. در این قسمت نهادهای دولتی و غیر دولتی، نهادهای اجرایی و غیر اجرایی و رابطه بین این نهادها مورد کاوش قرار گرفته است.