سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه 
مسئول شوراى تدوین نظام آموزش 
 
 
علمی ،اجرائى 
همکاری 
مرکز جهانى علوم اسلامى 
اعضو شوراى عالى برنامه ریزى 
 
 
علمى،اجرائی  
همکاری 
مرکز جهانى علوم اسلامى 
مسئول گروه فقه و اصول 
 
 
علمى،اجرائی  
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى 
مدیرگروه اقتصاد 
 
 
علمی ،اجرائى 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى 
عضو شوراى عالى تحقیقات 
 
 
علمی 
همکاری 
بعثه مقام معظم رهبرى 
رئیس هیئت علمى 
 
 
علمى،اجرائی  
همکاری 
دایرة المعارف علوم عقلى 
عضو هیئت علمى 
 
 
علمى،اجرائی  
همکاری 
حوزه تحقیقات و اندیشه هاى اسلامى 
عضو شوراى سیاستگذارى 
 
 
علمى،اجرائی  
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
1369/07/01 
ادامه دارد 
خارج فقه و اصول